Obchodné podmienky

1. Objednávka
Objednávky prijímame výhradne telefonicky na č.t. 0905 794344. Objednávky sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na čísle 0905 794334 alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby a to maximálne do 5 minút od objednania tovaru.
2. Platba
1. Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky (otváracie hodiny sú zverejnené na www.human.sk)
2. Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou.

3. Dodacie a platobné podmienky
V prípade dodania objednaného tovaru zamestnancom Reštaurácie HU:MAN (ďalej len rozvozca) cena za dovoz závisí od adresy doručenia. Dovoz v rámci mesta Žiliny zadarmo, vrátane pešej zóny. Mimo mesta sa účtuje 0,35€/1km pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Cenu dovozu mimo mesta Žiliny môže posúdiť personál Reštaurácie HU:MAN podľa množstva objednaného tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje:
• Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
• Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania . V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný telefonicky na dohodnutie ďalšieho postupu.
• Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.
Kupujúci sa zaväzuje:
• Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar v plnej sume.

4. Reklamácie
Reklamácie sú vybavované
• Telefonicky denne v čase od 11:30 do 20:30 na tel. č. 0905 572 349
• Prostredníctvom rozvozcu Reštaurácie HU:MAN
• Osobne na prevádzke Reštaurácie HU:MAN počas otváracej doby.

5. Záruka
Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

6. Spôsob vrátenia tovaru
• Osobne.
• Prostredníctvom rozvozcu Reštaurácie HU:MAN.
Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
• Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.

7. Osobné údaje
Poskytnutie informácií a oznámení ohľadom spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má podľa Nariadenia EÚ tieto práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:
• PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
• PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
• PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM.
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.
• PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, NA VYMAZANIE, NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. neúplné údaje doplnil, obmedzil spracúvanie osobných údajov alebo aby osobné údaje vymazal.
• PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
• PRÁVO NAMIETAŤ.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
• AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EU“) a ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
VD restaurant s.r.o., so sídlom Sládkovičova 6, Žilina, 01001, adresa prevádzky: Cesta na Mojš 1375, Žilina, 010 01, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline s číslom 53291/L, tel.: 0918 078349, email: manazer@human.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje dotknutej osobe tieto informácie a oznámenia:

Prevádzkovateľ osobných údajov:
VD restaurant s.r.o., so sídlom Sládkovičova 6, Žilina, 01001, adresa prevádzky: Cesta na Mojš 1375, Žilina, 010 01, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline s číslom 53291/L, tel.: 0918 078349, email: manazer@human.sk
Zástupca prevádzkovateľa:
Jana Hladká
Zodpovedná osoba:
Ing. Zuzana Kišová

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe týchto právnych základov je nevyhnutné:
• spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
• spracovávanie je nevyhnutné pre nákup tovaru a služieb,
• spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to na účel priameho marketingu,
• na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany na spracúvanie osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu sa považuje za oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle bodu 47 recitálu nariadenia EU. Dotknutá osoba má právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne, pričom ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Príjemcovia osobných údajov:
Osobné údaje sa budú poskytovať:
• osobám, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou a ktorým je nevyhnutné,
• osobe, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa účtovné a daňové služby.
Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať údaje mimo krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Preto nebudú osobné údaje poskytované do tretích krajín.
Doba uchovávania údajov:
Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov.
Osobné údaje spracúvané výlučne na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa budú spracúvané pod dobu trvania platnosti tejto registrácie.
Osobné údaje potrebné na vykonávanie priameho marketingu budú uchovávané počas trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ predtým nedôjde k namietaniu voči ich spracúvaniu dotknutou osobou.
Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.
Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

CENNÍK ROZVOZU

Donáška zóna 1 –  2€
Rosina, Teplička nad Váhom, Mojš, Bánová, Budatín, Bytčica, Žilina Hájik, Mojšova Lúčka, Trnové, Závodie

Donáška zóna 2 – 3€
Varín, Vranie, Višňové, Hôrky, Gbeľany

Donáška zóna 3 – 4€
Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Lietava, Lietavská Svinná, Zádubnie, Zástranie, Svederník, Žilinská Lehota, Strážov, Bitarová, Brezany

Cenník je platný od 30.10.2019. Zmena cien vyhradená.